Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen zijn:
•    24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
•    26.500 euro als u een  alleenstaande gehandicapte bent;
•    36.676 euro, vermeerderd met 1.919 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

Let wel: wanneer uw netto-belastbaar inkomen uit het referentiejaar aan bovenvermelde inkomensvoorwaarden zal worden getoetst, wordt uw inkomen steeds geïndexeerd naar dat jaar waarin u zich wil inschrijven. Dat betekent concreet dat wanneer u zich wenst in te schrijven voor een sociale woning, er wordt gekeken naar uw inkomen van 3 jaar geleden waarbij dat inkomen volgens de gezondheidsindex wordt geïndexeerd naar het inschrijvingsjaar.
Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen hogere inkomensgrenzen toestaan.

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: uzelf of een ander lid van uw gezin mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem). Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf.

Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken: indien
•    uw woning wordt onteigend en door u wordt bewoond;
•    uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is maximaal twee maanden voor de inschrijving en door de kandidaat-huurder op de datum van onbewoonbaar- of ongeschikt verklaring, werd bewoond en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;
•    uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onaangepast is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder die minstens 55 jaar is of een handicap heeft;
•    u gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;
•    de woning in mede-eigendom is van de kandidaat-huurder, waarvoor de echtscheiding wordt ingeleid of waarvan de wettelijke samenwoning zal worden beëindigd.

Let op: niet om het even welke verklaring over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen geeft automatisch recht op een afwijking. De sociale huisvestingsmaatschappij zal u hierin verder helpen.

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk één jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of aan de sociale huisvestingsmaatschappij worden verhuurd (met uitzondering uiteraard van de onteigende woning).

Taal- of inburgeringsbereidheid

Taalbereidheid

U kan aan de taalbereidheid voldoen indien u één van de volgende documenten kan voorleggen:
•    een getuigschrift van het basisonderwijs of een getuigschrift/diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsinstelling;
•    een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) waaruit onmiskenbaar blijkt dat u een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomt met het niveau A.1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen;
•    een vrijstelling voor het niveau A.1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
Indien u niet in het bezit bent van een dergelijk document, kan u een beroep doen op het Huis van het Nederlands of de sociale verhuurder. Een gesprek van enkele minuten zal dan meestal volstaan om alsnog te voldoen aan deze voorwaarde. Soms zal een taalcursus nodig zijn.
Indien de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.

Inburgeringsbereidheid

Indien u een verplichte inburgeraar bent, dient u desgevallend bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen volgens het Inburgeringsdecreet.
U kan aan de inburgeringsbereidheid voldoen als u één van de volgende documenten kan voorleggen:

  • een attest van inburgering;
  • een attest van vrijstelling;
  • het inburgeringscontract; (Een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract, uitgereikt door het onthaalbureau.)

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.